Oppfølging av medikamentfrie enheter

Oppfølging medikamentfrie enheter

Til Helse og omsorgs departementet
v/ Helseminister Jonas Gahr Støre
Kopi: Thor Rogan
Kjell Erik Øye

Oslo 02.09.2013

Oppfølging
Felles Aksjon for medikamentfrie behandlingsforløp innen psykiske helsetjenester.

Fellesaksjonen for medikamentfrie behandlingsforløp innen psykiske helsetjenester ser med
stor glede at Helseministeren har støttet vår aksjon ved flere anledninger muntlig, og sist
09.08.2013 i «Den viktigste stemmen».
Vi etterspør derfor hvilke konkrete tiltak Helseministeren og Departementet planlegger å sette
i verk, for å sørge for at medikamentfrie behandlingsenheter blir en realitet i Helseforetakene?

Så langt aksjonsgruppen kjenner til, eksisterer det fortsatt per i dag ingen medikamentfrie
behandlingsenheter i noen av Helseforetakene.

• Vi gjentar vårt forslag om at det øremerkes stimuleringsmidler helseforetakene kan
søke på for oppbygging av medisinfrie behandlingsenheter, med en plan for
realisering.

• Vi foreslår også at det igangsettes pilotprosjekter, med følgeforskning, for å øke
kunnskapen om medikamentfri behandlingsmodeller.

Vi viser ellers til brev sendt 10.09.2012, og møte med Kjell Erik Øye.

Vi ser frem til at HOD inntar en aktiv rolle for å realisere brukernes ønske om medikamentfri
behandling.

Med vennlig hilsen
Fellesaksjonen for medikamentfrie behandlingsforløp

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Mental Helse
Aurora
Hvite Ørn
We Shall Overcome – WSO

Del på: