Nyhetsbrev 3 (2014)

Den 8. og 9. november ble det arrangert et vellykket seminar hvor 22 av medlemmene i LPP

Trøndelag deltok. For de som ikke deltok gjengis noe fra den faglige delen nedenfor. God mat

og hyggelig samvær fikk deltakerne på kjøpet.

 

Første dag hadde to inviterte eksterne foredragsholdere interessante foredrag. Arve Almvik

fra NAPHA (kompetansesenter for kommunene). Han snakket om hva som er god hjelp til

psykisk syke. Recovery er en faglig retning hvor man vektlegger det den enkelte bruker har

av ressurser og evner, mer enn å fokusere på det som er sykt og dysfunksjonelt. Dette kan bli

aktuelt tema også senere.

 

Eirik Roos fra rådmannens stab i Trondheim snakket om tjenestetilbudet i Trondheim. Han

innledet med å fortelle at det har blitt 20 % flere uføre under 30 år de 5 siste år. Trondheim

har 130 boliger i 8 botiltak. Etter at Leistad helsehus kom i drift har det ikke blitt bygd flere

boliger til psykisk syke. Leistad brukes som midlertidig bolig for utredning og utprøving

av hvilke kommunale oppfølgingstiltak den syke behøver når de får permanent bolig. De

skreddersyr oppfølgingstiltakene. Trondheim har 3914 kommunale boliger.

Trondheim kommune har budsjettert med 10 nye stillinger på NAV og 2 stillinger for

psykologer i 2015.

 

* Andre dag snakket Nils Arne Nes først om bofellesskap for psykisk syke og om at

samarbeide med frivillig sektor kan bidra til aktivisering og et bedre liv for de syke. Et

eksempel er Røde Kors Nord-Trøndelag som har begynt å utdanne besøkshunder.

 

Marit Bugten hadde deltatt på landssamling i LPP 18. oktober på Gardermoen. Ho

rapporterte fra denne. Ei hovedsak var handlingsplanen for LPP. Ei gruppe drøftet botiltak, og

ble enige om at dette bør prioriteres. Andre mål i handlingsplanen som ble referert:

Mål 1: Alle lokallag skal ha fått informasjon om samhandlingsreformen og om hvilke

konsekvenser denne har for de pårørende. Organisasjonen skal være en pådriver for å sikre

gode løsninger for å ivareta pårørende og brukeren i samhandlingsreformen.

Mål 2: Få et tettere og bedre samarbeid med ulike beslutningstakere.

Mål 3: Opprette nye pårørendesenter i perioden.

 

* Planer for 2015. Styret har så langt to datoer for tiltak i 2015. Disse er:

Årsmøte mandag 23. februar. I forkant av årsmøtet har valgkomiteen et arbeid å gjøre. Tenk

over om du kan gjøre en innsats for LPP Trøndelag. Organisasjonsarbeid er både lærerikt og

interessant.

Vårens lørdagsseminar 21. mars. Temaet er «Arverett og båndlagt arv». Dette er en ønsket

fortsettelse etter temadagen om Vergemålsloven som vi hadde våren 2014.

* Til slutt takker styret for godt oppmøte ved arrangementene inneværende år. Det er

inspirerende når medlemmene slutter opp om tiltaka vi har.

Med årets siste medlemsbrev ønsker vi alle ei god jul og alt

godt for 2015

Del på: