Nyhetsbrev 1-2014

Medlemsbrev nr. 1 år 2014

I sin evaluering av året 2013 har styret i LPP Trøndelag konstatert at det er lite oppmøte og dermed liten interesse blant medlemmene for de tradisjonelle medlemsmøtene. Styret la samtidig følgende plan for 2014, gjengitt fra styreprotokollen nedenfor:

Handlingsplan for 2014.
Styret vil foreslå en handlingsplan for årsmøtet med to lørdagsseminar, men minimalt med medlemsmøter, det vil si kun årsmøtet. Ett lørdagsseminar sammen med Vårres og ett kun for LPP. Det foreslås i tillegg en byvandring eller en pilgrimsvandring for medlemmer. Som nytt satsingsområde tas det sikte på å forsøke å komme i dialog med medlemmene ved medlemsbrev og oppdatert nettside, som erstatning for medlemsmøter som det anses å være lite interesse for.

Dette medlemsbrevet er forsøk på å etablere en dialog mellom styret og medlemmene som kan skje uavhengig av deltakelse på medlemsmøter. Hvis LPP skal kunne ha betydning for medlemmene og innflytelse i samfunnet må styret ha kjennskap til medlemmenes ønsker og synspunkter. Hvis noen har synspunkter på forslaget til handlingsplan, er det fint om vedkommende sender en mail og gjør styret kjent med sitt syn.
LPP Trøndelag har etablert ny nettside. Den finnes på www. lpp.no under fane Lokallag. Der vil aktivitetsplaner og medlemsbrev kunne finnes, og annen informasjon.

Styreleder Kari Frisvoll og sekretær Nils Arne Nes deltok 1. og 2. november på Landssamling i LPP på Lillestrøm. Etter møtet sendte Nils Arne følgende skriv til LPP sentralt:

Notat til LPP 12.11.2013
Forslag til ny hovedsak for LPP til beste for psykisk syke og pårørende.
LPP er en pårørendeforening innen psykisk helse. Det viktigste for de pårørende er at de syke de er pårørende til, får et liv som er best mulig. Det mest fundamentale for dette er at de syke bor og lever bra. Videre kan det være rimelig å prioritere de som er vanskeligst stilt først.
For de verst rammede psykisk syke vil gode bofellesskap være den beste løsningen. En modell for slike bofelleskap kan være Camphill Landsbystiftelsen i Norge. De driver 6 bofelleskap i Norge, hvorav 3 i Trøndelag. De 6 bofellesskapene har 130 beboere og sysselsetter vel 200 mennesker. Beboerne i disse landsbyene er psykisk utviklingshemmede. Spørsmålet er om ikke noe i samme retning kunne være bra for de alvorlig psykisk syke.
Ut i fra de nye Nasjonale faglige retningslinjer: Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser, av juni 2013, kan man anslå omfanget av behovet for bofellesskap. Hvis man baserer behovsanslaget på de som rammes hardest av schizofreni, så vil et minimum behov gjelde 10.000 mennesker i Norge. Da er grunnlaget for antallet at det er satt som mål at 80 % av de som rammes skal være i remisjon etter 2 års behandling. Det betyr at erfaringene tilsier at 20 % ikke har blitt så bra at det betegnes som remisjon, som heller ikke betyr å ha blitt frisk. Dette anslaget på behovet tilsier at hvis man finner at et bofellesskap kan ha 10 beboere så behøves minst 1000 bofellesskap i Norge.
Den nye regjeringa har signalisert satsing både på psykisk helse og på frivillig sektor. Bofellesskap for de alvorlig psykisk syke kan være midt i blinken for dette. Det finnes en form for bofellesskap i kommunal regi. LPP bør gå inn for en type bofellesskap hvor man legger vekt på at beboerne kan leve bra i tillegg til å bo bra. Da behøves et innslag fra frivillig sektor. Kommunal sektor kan skaffe bolig. Frivillig sektor med LPP i spissen må ta et hovedansvar for den delen som gjelder å leve bra, og så må staten skaffe pengene til den nye type bofellesskap. Dette må finne sin plass innenfor samhandlingsreformen. Det kan være mest naturlig å finansiere bofelleskapene direkte over statsbudsjettet ved siden av helseforetakene. Kommunene må delta i driften av bofelleskapene i nødvendig grad, men selve bofelleskapene bør etableres som stiftelser hvor frivillig sektor gis rom for å bidra til gode liv for beboerne. Noe av det grunnleggende vil være å gi beboerne kontakt med mennesker og dyr, natur og kultur. For å få til dette, må frivillig sektor, eller sivilsamfunnet delta. Staten eller offentlig sektor kan ikke alene skape gode liv for alle. Heller ikke næringslivet kan påta seg dette. Den tredje sektor sivilsamfunnet må delta for at de psykisk syke skal bo og leve bra.
Mitt forslag er at LPP velger å arbeide for å skaffe en ny type bofellesskap til alvorlig psykisk syke, som si fanesak. Dette vil da bli den ene saka LPP blir kjent for i offentligheten.

Nils Arne Nes
Sekretær LPP Trøndelag.

Hvis noen av medlemmene i LPP Trøndelag er enige i at LPP bør engasjere seg i boformen til de syke og har synspunkter på hvordan dette best kan gjøres er det fint om synspunkt sendes direkte til Nils Arne på epost: eiannes@online.no eller telefon: 91318622.

LPP Trøndelag har fått egen telefon: 41578889. Den kan benyttes angående alle spørsmål, og besvares normalt av leder Kari Frisvoll. Styremedlem Marit Bugten er ansvarlig for den nye nettsida og nås på telefon: 99298891.

Møteplan for første halvår
Årsmøte planlegges 24. februar og lørdagsseminar 29. mars. Tema for lørdagsseminar: om arv og testamente, og om ny vergemålslov. Det tas forbehold om at planlegginga går i orden.

Godt nytt år ønskes alle medlemmer!
Med hilsen
Styret i LPP Trøndelag

 

 

Del på: