Har du behov for akutt hjelp fra psykiatrien utenom ordinær arbeidstid?

Hvem kan pårørende kontakte:
Utenom ordinær arbeidstid er det få andre muligheter for pårørende enn å kontakte Legevakta.
Hverken PART, som er et ambulant tjenestetilbud i samarbeid mellom St. Olavs Hospital og Trondheim kommune eller Ambuant Akuttteam (AAT) er operative på kveldstid eller i helger.
Etter klokken 15.30 hverdager og hele døgnet helg og høytid betjener Legevakta i Trondheim også kommunene Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal. (Medisinske spørsmål som blir sendt per mail vil ikke bli besvart, ta kontakt med Legevakta på telefon 07352).

Sør-Trøndelag:

Øyeblikkelig-/ akutthjelp for voksne med psykisk lidelse -  ny henvisningspraksis fra 1. september 2013.
Fra 1. september 2013 skal alle henvendelser om øyeblikkelig-/ akutt hjelp gå til
St. Olavs Sentralbord, tlf. 06800. Derfra blir henviser(lege) satt over til riktig avdeling i Psykisk Helsevern.
I tidsrommet 08:00 – 15:30 mandag til fredag blir henviser satt over til Ambuant Akuttteam (AAT) ved det DPS som pasienten sokner til. AAT vurderer alle henvisninger.
For alle andre tider på døgnet, dvs. utenom ordinær arbeidstid, helger og høytider blir henviser satt over til vakthavende lege på Østmarka (som i dag).

Nord-Trøndelag: Levanger
Tlf. 74 09 80 00
Vaktlegeenhet
Vaktlegeenheten er ansvarlig for den faglige driften i de 128 timer i uken hvor andre ledere har fri. Betjener både sengeposter og poliklinikk.
Foretar øyeblikkelighjelpvurderinger poliklinisk 24/7.
Foretar psykiatriske vurderinger på pasenter innlagt somatiske avdelinger.
Rådgivning per telefon til fastleger.
Ansvarlig for mottak, pasientbehandling og ivaretagelse av lovverk - spesielt Psykisk helsevernloven

Nord-Trøndelag: Namsos
Tlf.74 21 54 00
Vaktlegeenheten er ansvarlig for den faglige driften i de 128 timer i uken hvor andre ledere har fri.
Betjener både sengeposter og poliklinikk.Vaktlegeenheten
Foretar øyeblikkelighjelpvurderinger poliklinisk døgnkontinuerlig.
Foretar psykiatriske vurderinger på pasenter innlagt somatiske avdelinger.
Bakvakt gir rådgivning per telefon til fastleger.
Er ansvarlig for mottak, pasientbehandling og ivaretagelse av lovverk - spesielt Psykisk helsevernloven
  • Telefon felles sentralbord, Psykiatrisk Klinikk, Helse Nord-Trøndelag: 74 09 86 00 – be om å bli satt over til forvakt eller bakvakt.
Telefon avdelingsoverlege Elisabeth Bratland Romuld
74 21 56 13 - 48 24 75 90

 

Del på: