Nyhetsbrev 2 – 2014

Innholdet i dette nyhetsbrevet er:

A) Protokollen fra årsmøtet

B) Diverse info

C) Landssamling i LPP  6. april.

A) Protokollen fra årsmøtet 2014 er kopiert inn nedenfor:

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 LANDSFORENINGA FOR PÅRØRENDE INNEN PSYKISK HELSE TRØNDELAG

Møtet ble holdet i Sommerstua, Erling Skakkes gt. 70, Mandag 24. februar 2014 kl. 19.00.
Kari Frisvoll ønsket velkommen. Det var 6 medlemmer til stede.
 1.  Godkjenning av innkalling Møteinnkallinga ble godkjent.
 2.  Godkjenning av sakliste Saklista ble godkjent.
 3. Valg av møtefunksjonærer: – Kari Frisvoll ble valgt til møteleder – Nils Arne Nes ble valgt til referent – Jorid Smiseth og Solfrid Løberg ble valgt til protokollunderskrivere
 4.  Godkjenning av årsmelding for 2013 Kari Frisvoll gikk gjennom årsmeldinga og den ble godkjent.
 5.  Godkjenning av revidert regnskap for 2012. Regnskapet var revidert uten merknad og ble godkjent.
 6.  Arbeidsplan for 2014 Arbeidsplanen ble vedtatt som følgende:
   1.  Medlemsaktiviteter: – Arrangere ett lørdagsseminar og ett helgeseminar, Årsmøte og Tur/byvandring. – Etablere ordning med nyhetsbrev til LPP-medlemmer i Trøndelag
   2.  Informasjonsarbeid, eksternt og internt: – Etablering av ny lokal hjemmeside http://lpp.no/trondelag/ – Eksternt informasjonsarbeid sammen med bl.a. DPS’ene og Vårres
   3. Delta på diverse kurs og seminar (inkl. LPPs Landssamlinger)
   4. Følge opp styrerepresentasjonen i Vårres regionalt brukerstyrt senter og KBT (Kompetansesenter for bruker og tjenesteutvikling).
   5.  LPP Trøndelag er representert i Brukerutvalg og Brukergruppe Psykisk helsevern ved St. Olavs hospital samt Brukerutvalg ved Psykiatrisk Klinikk Levanger.
   6. .LPP Trøndelag skal arbeide for tilstrekkelig med boligtilbud til psykisk syke, fortrinnsvis bofellesskap med tilsyn og tilrettelagte aktivitetstilbud.

7. Styrehonorar Det ble vedtatt å betale honorar for 2013 med 2000 kr til styreleder og 1000 kr til aktive styremedlemmer, det vil si for 2013 til nestleder og sekretær.
8. Budsjett Budsjettet ble gjennomgått og vedtatt.
9. Vedtekter for LPP Trøndelag. Kari redegjorde for at de sentrale vedtekter må gjelde som minimum også for LPP Trøndelag og at man eventuelt må supplere med tillegg. På denne bakgrunn ble det vedtatt at de tidligere vedtatte vedtekter oppheves og at de sentrale vedtektene ble vedtatt som vedtekter for LPP Trøndelag. 10. Innkomne forslag. Det var ingen innkomne forslag.
11. Valg Kari K. Frisvoll ble valgt til leder for 1 år. Nils Arne Nes ble valgt som sekretær for 2 år. Marit Bugten var ikke på valg og fortsetter som nestleder. Gunn Bjørgvik var ikke på valg og fortsetter som styremedlem 1 år. Ellfrid Schei og Mia Iversen ble valg som varamedlemmer for 1 år. Jorid Smiseth og Nina Bjørken ble valgt til valgkomite for 1 år. Roar Kvam og Nina Beck Andersen ble valgt til revisorer for 1 år.
12. Avslutning

Etter at årsmøtet var avvikla, ble det servering, og sosialt samvær med god samtale.

Trondheim 24.2.2014

Jorid Smiseth (sign) Solfrid Løberg (sign)

B) Diverse info om aktiviteten i LPP Trøndelag

 • a) Styremedlemmer fra LPP Trøndelag er med i Brukerutvalget ved St. Olavs Hospital, Brukergruppe innen psykisk helsevern og Brukerforum voksenpsykiatri/rus ved Psykiatrisk klinikk Helse Nord-Trøndelag.- Hovedoppgaven til LPP-representantene blir å påpeke at pårørende må tas med/bli hørt/gis veiledning ved all behandling som angår den en er pårørende til innen psykisk helsevern.
 • b) 29. mars ble vårens lørdagsseminar holdt med representanter fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag som forelesere. Over 30 personer deltok, og det ble gitt gode tilbakemeldinger i etterkant av seminaret. – LPP sammen med Vårres stod for arrangementet.
 • c) Påminning: en del medlemmer har ikke betalt kontingenten for 2014. LPP Trøndelag håper det er en forglemmelse. Husk at mange medlemmer gjør organisasjonen vår mer slagkraftig.
 • d) Styret i LPP Trøndelag er i ferd med å planlegge aktivitetene for høsten. Har du, som medlem, ønsker om tema eller aktiviteter for høsten ber vi om at du gir oss tips. LPP Trøndelag har fått driftsmidler fra Helse Midt-Norge for 2014. – Tenk spenstig og kom med forslag!

C) Landssamling i LPP  6. april.

Kari og Nils Arne deltok på Landssamling på Gardermoen. Det ble lagt vekt på å gjøre oppmerksom på at de ansatte sentralt kan hjelpe lokallaga med praktiske oppgaver og med eventuelle lokale utspill mot kommunene. Handlingsplanen for LPP sto også på programmet, og det ble lovt at den skal oppdateres og gjøres tilgjengelig på LPPs nettside. Det ble orientert om at Psykisk helseplan, er til høring i mange kommuner. Det bør ikke brukes mindre ressurser på psykisk helse nå, enn det ble brukt mens opptrappingsplanen fungerte for noen år siden. Fra Trøndelag ble saken under punkt 6 i vår handlingsplan om Bofellesskap, tatt opp. Hvis man skal komme bort fra at psykisk syke skrives ut til sine foreldres omsorg siden det ikke finnes omsorgsplasser/ boliger i kommunen med tilstrekkelig tilsyn, må LPP arbeide for at det bygges flere Bofellesskap og eventuelt andre leiligheter. Ennå kan det se vanskelig ut å få LPP sentralt til å prioritere dette, så vi må følge opp saken lokalt i Trøndelag. Den 1. mai 2014 Styret i LPP Trøndelag

Del på: