Sommerbrev – nytt fra LPP Rogaland

Kjære medlem!

På tide å oppdatere dere litt på hva som skjer i lokallaget vårt. LPP Rogaland er fortsatt en av de største lokallagene i LPP-familien. Og vi setter pris på alle dere som er medlemmer!

Årsmøte i april

I april hadde vi årsmøte med valg av nytt styre. Vår utrettelige leder Kari Sværen, ble gjenvalgt som leder. Ny i styret er Kirsten Håvardsen fra Haugesund og Kirsten Hedvig Strandjord fra Stavanger. Anne Marie Garpestad fortsetter som kasserer og vararepresentant i styret, Kirsti Holiløkk fra Sandnes er styremedlem, og Arnhild G. Ottesen fra Sola fortsetter som sekretær. Mangeårig styremedlem og nestleder, Sandra Våge fra Karmøy, har tatt et lite steg tilbake, men fortsetter som vararepresentant i styret. Hun er imidlertid fortsatt en svært aktiv LPP-representant i diverse fora i nordfylket. Anne Brit Svindland gikk ut av styret i år, men er fortsatt vår representant i Mestringsenheten i Sandnes kommune.

Hva vil vi?

Hovedmålet vårt er fortsatt å påvirke helseforetakene og kommunene til rutinemessig å ha kontakt med, samarbeide og samhandle med pårørende. Vi har behov for å bli sett og hørt – både for vår egen del, og for at vår kunnskap og kompetanse skal brukes i utforming av behandling og tilbud som øker livskvaliteten til de vi er pårørende til. Vi ønsker også å være oppdatert i forhold til nye tilbud og nye tilnærminger innen psykiatrien. Derfor er kontakt og samarbeid viktig.

Hva gjør vi?

Vi satser i hovedsak på at LPP-medlemmer skal være alle pårørende sin stemme i ulike brukerfora både innen helseforetakene og kommunene i Rogaland. Vi kunne hatt flere representanter i flere fora, og ønsker du å gjøre en aktiv innsats, så ta kontaktJ

Dette er noe av det vi har vært med på/jobber med:

Informasjonsmappe til pårørende

Som dere sikkert kjenner til, har vi vært med på å utforme en informasjonsmappe både i Helse Stavanger og Helse Fonna. Informasjonsmappen skal inneholde et brev med invitasjon til kontakt og samarbeid med pårørende. Den skal også inneholde informasjon om pårørendes rettigheter samt informasjon om ulike rutiner ved det enkelte behandlingssted/sengepost, og den skal rutinemessig gis til pårørende når noen av våre blir innlagt. Informasjonsmappen finnes, men vi er ennå usikre på om alle pårørende virkelig får den. Vi vil gjerne høre fra dere. Får dere mappen? Blir kontakt og samarbeid fulgt opp slik dere ønsker det? Er det noe dere ønsker annerledes? Ta kontakt, enten på e-post eller telefon. Vi hører gjerne fra dere.

Vi har også tenkt at en slik informasjonsmappe hadde vært fint å bli møtt med, både i kontakt med poliklinikker og innen psykisk helse i kommunehelsetjenesten. Hva mener dere? Er det noe vi bør jobbe med?

Retningslinjer for kontakt med pårørende i Stavanger kommune

Kari Sværen og Henrikke Garpestad Borch har vært med i en ressursgruppe som har utarbeidet retningslinjer for kontakt med pårørende i Stavanger kommune. Retningslinjene foreligger. Her står det bla. ”Formålet med kontakten er at familie/pårørende skal bidra til gode bedringsprosesser for bruker og at de kan få informasjon om innholdet i tjenestetilbudet og gjennom det å uttale seg”. Videre står det ”God livskavalitet for brukerne og godt samarbeid om tjenesten reduserer stress og merbelastning for pårørende…….Det er nyttig å få informasjon om hvordan sykdommen virker inn på familier og gir merbelastning og få anledning til å utforske og øke sosial støtte”. Dette er bra, synes vi. Hva mener dere? Virker det i praksis? Er kontakten og samarbeidet i tråd med retningslinjene? Hvordan opplever dere kontakten og samarbeidet? Ta kontakt med oss og fortell!

Fousam i Helse Fonna

Helse Fonna har opprettet et forum for forskning og utvikling sammen med høgskolen Stord-Haugesund og 18 kommuner i Helse Fonna-regionen (FOUSAM). En av oppgavene til Fousam er å skape en samhandlingsarena gjennom forskings- og erfaringskonferanser samt workshops for helsepersonell, politikere og brukere”. Sandra Våge, som LPP-representant, har vært svært aktiv i utforming av kurser/workshop i dette forumet, og har bidratt med å sette fokus på pårørendes erfaringer, kunnskap og kompetanse innen psykiatrien. Et slikt samarbeid gir mulighet til gjensidig informasjons-/erfaringsutveksling mellom helsearbeidere både i spesialist- og kommunehelsetjenesten og helsepersonell under utdanning. Kunne/burde et lignende samarbeidsforum etableres i Helse Stavanger? Hva mener dere?

Psykiatrisk divisjon, Helse Stavanger

I mai måned fikk Psykiatrisk divisjon, Helse Stavanger, mye pepper gjennom reportasjer og debattinnlegg i Stavanger Aftenblad, til dels av konfronterende art. Vi bidro også i debatten der vi satte fokus på pårørendesamarbeid. Helse Stavanger skal imidlertid ha ros for å ha invitert til dialogmøte med brukerorganisasjonene i etterkant. Der deltok selvsagt også representanter for LPP Rogaland, og vi fikk stilt spørsmål både mht pårørendeinvolvering og pasientbehandling. Vi håper at dialog og samarbeid skal føre til bedre resultater enn polariserte fronter. Dialog forutsetter selvfølgelig likeverdige parter ut fra kompetanse og erfaring.

Nye tilnærminger

Mange av dere kjenner kanskje til ”Recovery”, og tankegangen som ligger bak. I Helse Stavanger jobbes det nå aktivt med å vri behandlingen i retning ”recovery”, også med opplæring og ansettelse av personell med egen erfaring fra psykiatrien. Dette arbeidet har LPP Rogaland blitt invitert til å være med i. Våre representanter har deltatt både i fokusgrupper og workshops. Vi ser fram til å følge med og følge opp dette arbeidet, som også Sandnes kommune jobber med. På NAPHAs nettsted finnes det en del informasjon om ”Recovery” og tankegangen bak. Her kan en også laste ned et hefte oversatt fra engelsk ”100 råd som fremmer recovery – En veiledning for psykisk helsepersonell”.

Sola DPS og Sola kommune har et prosjektsamarbeid gående, også det med utgangspunkt i recoverytankegangen. Her er fokus kursing og mestring retta mot brukere med psykoselidelser, i det såkalte IMR-programmet. IMR står for Illness Management and Recovery. Her får helsepersonell både ved DPS’et og kommunene opplæring og veiledning av den svenske psykologen Rikard Färdig som er knyttet til universitetet i Uppsala. To grupper er allerede i gang med IMR-programmet. Dette har vi i LPP Rogaland fått følge med på via representant i brukerrådet i Sola DPS og brukerforumet i Sola kommune, samt at Arnhild G. Ottesen har fått delta på undervisningen som brukerrådsrepresentant i brukerrådet på Sola DPS. Et spennende arbeid å følge med på.

Vi har også deltatt og gitt innspill til prosjektet ”Hjelp på hjemmebane” med opprettelse av ettervernpoliklinikker og organisering av AAT (ambulante akutteam) i Helse Stavanger. Vi har vært skeptiske til nedlegging av sengeposter, men har håp om at aktivt ettervern, ambulante tilbud og recoverytenkning vil gi et minst like godt tilbud. Prosjektet er ikke avslutta, og Kari Sværen er med i styringsgruppen for prosjektet.

Vil dere vite mer – spør oss!

 Brukerråd og brukerforum
Vi erfarer å ha innflytelse ved å delta i diverse brukerråd/brukerforum. Her har vi mulighet til å reise saker vi brenner for, i direkte kontakt med helsepersonell og beslutningstakere. Her gjør mange LPP-medlemmer en utmerket innsats.

Ikke til forkleinelse for andre, men denne gangen vil vi framheve Kari Brun som er vår representant i brukerrådet ved Haugaland DPS. Hun deltar også i ledermøtene og har reist saker som:

  • pårørendemappa ut til pårørende
  • mindre bruk av medikamentell behandling
  • mer aktivitet på avdelingene

Hun har til og med tilbudt seg å jobbe som frivillig med oppstart av aktiviteter for pasientene! I tillegg informerer hun om brukerådet på kurs, og har holdt foredrag for konfirmanter! Bra jobba, Kari Brun!

Vi forventer ikke at alle våre brukerrepresentanter skal tilby seg å jobbe som frivillig ved avdelingene – men vi i LPP Rogaland trenger flere aktive medlemmer. Har du lyst til å bidra, ta kontakt!

Brainstorming

Dere fikk sikkert med dere invitasjonen til samling på Tysværtunet i mars. Vi som var der, fikk en gylden anledning til å diskutere det vi er opptatt av som pårørende og LPP-medlemmer. Her er noen saker vi drøftet oss fram til og som vi tenker er viktige å jobbe praktisk med. Hva mener dere?

  • Forskjell mellom teori og praksis når det gjelder samarbeid med pårørende
  • Rutinemessig og bedre kontroll av virkning og bivirkninger av medikamentell behandling
  • Individuell plan
  • Større fokus på medisinfri behandling. Hvilke alternativer finnes ved de ulike behandlingsstedene?
  • Bedre informasjon og kontakt med medlemmene
  • Er vi flinke nok til samles om saker vi ønsker å framme? Hvordan kan vi bli bedre?
  • Er vi flinke nok til å følge med på/påvirke politiske beslutninger vedrørende det psykiske helsefeltet i kommunene? Hvordan kan vi bli bedre?

Har dere forslag eller idéer? Ta kontakt med styret. Send en e-post eller ta kontakt med Kari på telefon!

Solaseminaret 11. og 12. september
I september er det igjen pårørendeseminar på Sola. Siden lokallaget i fjor hadde overskudd og vi har penger på bok, kommer dette tilbudet til dere:
Lokallaget refunderer 50% av seminaravgiften på 1800,- kr for vanlige medlemmer som vil delta på Solaseminaret.
Lokallaget refunderer 100% av seminaravgiften på 1800,- kr. for medlemmer som har representert LPP Rogaland i ulike fora. Meld deg på, meld fra til LPP Rogaland – og så får du refundert beløpet. Program for seminaret samt påmeldingsskjema, finner du på denne lenken: http://www.psykopp.no/wp-content/uploads/2015/02/Program-solaseminaret20151.pdf

Vi vet godt at sommeren kan være en utfordrende tid med ferieavvikling og mange vikarer i helsevesenet. Likevel – vi ønsker alle en god sommer! Vi høres til høsten!

Med vennlig hilsen: Oss i styret i LPP Rogaland

Del på: