Veileder for kommunale frisklivssentraler – etablering og organisering

  Tema:Veileder
  Utgiver:Helsedirektoratet
  Årstall:2011/2013
  Antall sider:57
  Last ned PDF: Last ned PDF

  Helsedirektoratet anbefaler etablering av kommunale frisklivssentraler i alle landets kommuner. Frisklivssentralen kan bidra til at ”broen” mellom medisinsk behandling og egen mestring styrkes. Veilederen er relevant for kommuner som ønsker å etablere kommunal frisklivssentral eller videreutvikle et eksisterende tilbud. 

  Frisklivssentralen skal gi tilbud til personer med behov for å endre levevaner, og bidra til mestring og fremming av fysisk og psykisk helse, primært gjennom veiledning og tilpassede tiltak for fysisk aktivitet, bedre kosthold og tobakksavvenning. Utviklingsområder er tilbud om hjelp til mestring av utfordringer knyttet til psykisk helse, risikobruk av alkohol, lærings- og mestringstilbud for personer med kroniske sykdommer og lidelser med stor utbredelse i befolkningen og andre tilbud som fremmer mestring av egen helse.

  Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester pålegger kommunene å etablere forebyggende helse- og omsorgstjenester . Frisklivssentralen er en måte å organisere en kommunal helse- og omsorgstjeneste på som kan ivareta flere av kommunens lovpålagte plikter i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, samt andre tjenester ut i fra lokale behov. Samarbeid med andre aktører er sentralt for å kunne nå målgruppene og bidra til langvarig endring og mestring.

  Veilederen beskriver kvalitetskrav og anbefalinger for etablering, organisering, videreutvikling og drift av kommunale frisklivssentraler. Veilederen beskriver basistilbudet;«frisklivsresepten», og utviklingsområder for frisklivssentralene.

  Målgruppe: Ansatte ved frisklivssentraler, politikere, rådmenn, helseledere, kommuneleger og øvrig kommunal administrasjon, NAV, fastleger, øvrig helsepersonell, frivillig og private aktører og andre som jobber med forebyggende helsearbeid i kommune, fylke og stat.

  Veilederen ble første gang utgitt i 2011 og revidert i 2013 på grunn av ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og ny folkehelselov av 2012, samt på grunn av utvikling av tjenesten.

  image_print