Samhandlingsreformen (Stortingsmelding nr. 47)

  Tema:Stortingsmelding
  Utgiver:Helse- og omsorgsdepartementet
  Årstall:2009
  Antall sider:150
  Last ned PDF: Last ned PDF

  Samhandlingsreformen – Rett behandling – på rett sted – til rett tid

  Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet av 19. juni 2009 (Regjeringen Stoltenberg II).

  Nedbyggingen av spesialisthelsetjenesten i det psykiske helsevernet startet med Opptrappingsplanen for psykisk helse som pågikk i perioden 1999 til 2008. Samhandlingsreformen er en forlengelse av denne. Et sentralt element er nedbygging av døgntilbud i spesialisthelsetjenesten til fordel for oppbygging av det kommunale tilbudet.

  Samhandlingsreformen skal:

  • vise vei fremover
  • forebygge fremfor bare å reparere
  • tidlig fremfor sen innsats
  • få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen
  • flere oppgaver til kommunene og penger til å utføre dem
  • samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok
  • bedre for pasientene – sterkere brukermedvirkning

  Samhandlingsreformen skal innføres gradvis fra og med 1. januar 2012. Oppbyggingen av helsetilbud i kommunene kommer til å skje over tid, og mange kommuner er allerede godt i gang med arbeidet.

  Hvordan få det til:

  • Ny folkehelselov styrker kommunenes ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid i alle samfunnssektorer.
  • Ny felles lov for helse-­ og omsorgstjenesten i kommunene.
  • Én felles lov samler kommunenes plikter. Og det blir ett sted å klage – hos Fylkesmannen
  • Plikt for kommuner og sykehus til å samarbeide. Kvalitet skal måles bedre.
  • Pasienter og brukere får et tilbud som er lettere å forholde seg til, og som henger bedre sammen.
  • samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok
  • bedre for pasientene – sterkere brukermedvirkning

  5 milliarder kroner flyttes fra staten til kommunene. Det skal lønne seg å forebygge og bygge opp nye tjenester der folk bor. Om lag 4,2 milliarder kroner overføres fra sykehusene til kommunene for at de skal betale sin del av sykehusregningen. Kommunene overtar ansvaret for utskrivningsklare pasienter på sykehus fra første dag. De får overført rundt 560 millioner kroner fra sykehusene for å etablere tilbud for disse pasientene.

  Ny kommunal plikt til å etablere tilbud med øyeblikkelig hjelp -­ døgntilbud for pasienter som har behov for akutt hjelp eller observasjon. Plikten skal fases inn i perioden 2012-2015. Tilbudet fullnansieres. For 2012 vil dette beløpe seg til om lag 260 millioner kroner.

  I tillegg skal kommunenes økonomiske rammer styrkes, der en større del av veksten i helsebudsjettene skal tilfalle kommunene i årene fremover. Det skal også bli bedre samarbeid og arbeidsdeling mellom sykehus, samt en statlig styring av disse.

  Resultatet av Samhandlingsreformen er:

  • Ettersom reformen baseres på flere hjemmebaserte og forebyggende tjenester, gir den derfor pårørende en enda tydeligere rolle. I dag står pårørende for 50 % av omsorgen. Innføringen av samhandlingsreformen medfører at dette tallet forventes økt til 70 %.
  • Flere pasienter sendes tidlig over til kommunene, og at kommunene derfor må ta hånd om flere mennesker med alvorlige psykiske lidelser enn før. Dette har midlertidig skjedd uten at årsverksinnsatsen økte innenfor kommunenes psykiske helsearbeid i femårsperioden fram til og med 2011. Dette er den viktigste enkeltfaktoren som har bidratt tilsvekkelsen av den forebyggende innsatsen.
  • At kommuner i økende grad gir et tilbud til pasienter med alvorlige psykiske lidelser, går ut over det forebyggende psykiske helsearbeidet. Det er økt konkurranse om ressurser i kommunene. Kommuner prioriterer trolig fysiske lidelser, da de blir straffet økonomisk hvis de ikke kan ta imot utskrivingsklare pasienter med slike plager. Kommuner har heller ikke fått mer penger til psykisk helsearbeid, og opplever dertfor at de ikke har finansiering til å avsette tilstrekkelige ressurser til det forbyggende arbeidet.

   

   

  image_print