SAMDATA - Spesialisthelsetjenesten 2013


√Örets rapport viser utviklingen i et ti-√•rsperspektiv, og er den mest omfattende analysen av spesialisthelsetjenestens ressurser, ressursbruk og resultater i Norge.‚Äč

‚Äč√Örlig bevilger og bruker staten om lag 120 milliarder kroner p√• spesialisthelsetjenesten. SAMDATA er en √•rlig analyse fra Helsedirektoratet som viser hvor godt ressursene utnyttes og hvilke tjenester befolkningen bruker.

Rapporten inneholder informasjon om utviklingen i ressursinnsats til spesialisthelsetjenesten, bruk av tjenestene og utnytting av ressursene for både somatisk behandling, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Rapporten har fire deler:

  • Nasjonale og regionale utviklingstrekk: Oppsummering og beskrivelse av de viktigste resultatene p√• nasjonalt og regionalt niv√•.
  • Somatiske sykehus: Beskriver den somatiske spesialisthelsetjenesten i forhold til aktivitet, √•rsverk og bruk av sykehus. Kapittel 8 gir en beskrivelse av utviklingen i pasientbehandling for ulike kreftsykdommer, hjerte og hjernekarsykdommer, KOLS og diabetes fra 2003 til 2013. Kapitlene 9 og 10 beskriver strukturendringer i pasientbehandlingen for samme periode og tilgjengelighet til sykehustjenester for ulike bostedsomr√•der.
  • Psykisk helsevern: Beskriver utviklingen i personellinnsats, d√łgnplasser, bruk av tjenester og produktivitetsutviklingen.
  • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling:‚Äč Beskriver kapasitet og befolkningens bruk av TSB.