SAMDATA – Spesialisthelsetjenesten 2013

  Tema:Rapporter
  Utgiver:Helsedirektoratet
  Årstall:2014
  Antall sider:275
  Last ned PDF: Last ned PDF

  Årets rapport viser utviklingen i et ti-årsperspektiv, og er den mest omfattende analysen av spesialisthelsetjenestens ressurser, ressursbruk og resultater i Norge.​

  ​Årlig bevilger og bruker staten om lag 120 milliarder kroner på spesialisthelsetjenesten. SAMDATA er en årlig analyse fra Helsedirektoratet som viser hvor godt ressursene utnyttes og hvilke tjenester befolkningen bruker.

  Rapporten inneholder informasjon om utviklingen i ressursinnsats til spesialisthelsetjenesten, bruk av tjenestene og utnytting av ressursene for både somatisk behandling, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

  Rapporten har fire deler:

  • Nasjonale og regionale utviklingstrekk: Oppsummering og beskrivelse av de viktigste resultatene på nasjonalt og regionalt nivå.
  • Somatiske sykehus: Beskriver den somatiske spesialisthelsetjenesten i forhold til aktivitet, årsverk og bruk av sykehus. Kapittel 8 gir en beskrivelse av utviklingen i pasientbehandling for ulike kreftsykdommer, hjerte og hjernekarsykdommer, KOLS og diabetes fra 2003 til 2013. Kapitlene 9 og 10 beskriver strukturendringer i pasientbehandlingen for samme periode og tilgjengelighet til sykehustjenester for ulike bostedsområder.
  • Psykisk helsevern: Beskriver utviklingen i personellinnsats, døgnplasser, bruk av tjenester og produktivitetsutviklingen.
  • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling:​ Beskriver kapasitet og befolkningens bruk av TSB.
  image_print