Rundskriv: Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming


Rundskrivet til helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 inneholder de enkelte bestemmelsene med kommentarer. Videre inneholder det omtale av viktige temaer ved yting av helse- og omsorgstjenester til personer med psykisk utviklingshemming.

Det er viktig at rettssikkerheten til personer med psykisk utviklingshemming blir ivaretatt på en god måte, og at helse- og omsorgstjenesten arbeider systematisk og bevisst med å forebygge behovet for bruk av tvang og makt i tjenestene.  Formålet med rundskrivet er å bidra til dette.

Dette rundskrivet IS-10/2015 erstatter rundskriv IS-10/2004 Lov om sosiale tjenester kapittel 4A – Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. Det er oppdatert til og med juni 2015.