Rundskriv: Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer


Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten. Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse- og omsorgstjenesten, fremme sosial trygghet og ivareta respekten for den enkelte pasients og brukers liv, integritet og menneskeverd. I rundskrivet er det lenket til lover, forskrifter, forarbeder, dommer,uttalelser og nettsider som er omtalt i teksten.

Rundskrivet foreligger kun som nettbasert versjon.