Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling


Den nasjonale brukererfaringsundersøkelse blant voksne pasienter med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling viser at det, ifølge pasientene, er stort forbedringspotensial på flere områder som undersøkelsen dekker, deriblant samarbeidet med pårørende. Dette gjelder både institusjonen pasientene var innlagt ved og tidligere erfaringer med ettervern og hjelp fra kommunen.

Pasientene rapporterte best erfaringer med:
– MĂĄten de ble tatt imot pĂĄ ved institusjonen
– Ă… bli møtt med høflighet og respekt
–  Å føle seg trygg ved institusjonen

Det er stort forbedringspotensial for institusjonene på følgende områder:
– Samarbeid med pĂĄrørende
– Nok tid til samtaler og kontakt med behandlerne/personalet
– Utbytte av behandling i grupper eller med medisiner
– Informasjon om og innflytelse pĂĄ behandlingen
– Behandlingen tilpasset pasientens behov
– Hjelp med fysiske eller psykiske plager
– Tilfredsstillende tilgang til psykolog eller lege
– Aktivitetstilbudet ved institusjonen
– Muligheten for privatliv
– Forberedelse til tiden etter utskrivning

Stort forbedringspotensial er det også når det gjelder oppfølging/ettervern etter utskrivning og hjelp fra kommunen.