PĂ„rĂžrendes rettigheter - en oversikt for helsepersonell i den psykiske helsetjenesten og rustiltak


Brosjyren gir en oversikt over pÄrÞrendes rettigheter og hvilke plikter helsepersonell har overfor pÄrÞrende av pasienter med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer.

PÄrÞrende er en viktig ressurs i behandlingen av personer med psykiske lidelser og ruslidelser. Et godt samarbeid med pÄrÞrende er derfor viktig i alt klinisk arbeid rettet mot disse pasientgruppene. Det er som hovedregel god praksis Ä involvere pÄrÞrende. Samtykke til Ä involvere pÄrÞrende bÞr drÞftes jevnlig med pasienten. PÄrÞrende har lovfestede rettigheter som helsetjenesten og helsepersonell i det psykiske helsevernet og rusomsorgen plikter Ä oppfylle. Reglene skal ivareta hensynet bÄde til pasienten og til pÄrÞrende.