Pårørende og ACT-team


Som en del av ACT-evalueringen i Norge har det vært gjennomført en delstudie om pårørende og ACT. Denne delstudien har undersøkt pårørendes erfaringer med hvordan brukerne og de selv er blitt ivaretatt, samt teamenes erfaringer med å samarbeide med pårørende. Delen om pårørendes erfaringer er gjennomført som et samarbeid mellom FOU-avdeling psykisk helsevern ved Ahus, og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)

Totalt sett var pårørende fornøyd med ACT-team for brukerens del, og nesten halvparten av de pårørende vurderte at brukerens helse er blitt bedre etter at de fikk kontakt med ACT-team. De resterende opplevde at det ikke var noen endring, eller at brukeren hadde blitt dårligere. Pårørendes vurdering av kontakten med ACT-team for egen del var blandet, men sammenlignet med tidligere psykiske helsetjenester var pårørende fornøyd med ACT-team. De opplevd ACT team i langt større grad enn andre tjenester inkluderte pårørende. Teamlederne mente at ACT-team var bedre til å inkludere pårørende enn ordinære psykiske helsetjenester er. Fordi teamene ved sin oppsøkende virksomhet så både brukerens og pårørendes livssituasjon, kunne de også bidra direkte og indirekte til ivaretakelse av pårørende.