Pårørende i helse- og omsorgstjenesten


Pårørende står i en særstilling som støtte- og omsorgspersoner ved alvorlig sykdom.

2. utgave av Pårørende i helsetjenesten er ajourført med hensyn til ny lovgivning og oppjustert med hensyn til nye politiske signaler (formulert som ny pårørendepolitikk) og med hensyn til nyere forskning innenfor dette området.

Boken er rettet mot studenter som tar helse- og sosialfagutdanning på bachelor- og masternivå, og er relevant for helsepersonell og pårørende.

Kari Bøckmann er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi. Alice Kjellevold er dr.juris. og førsteamanuensis ved Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger.

Boken kan kjøpes i bokhandel, eller bestilles på Fagbokforlaget