Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distrisktpsykiatriske sentre (DPS)


Rapporten beskriver hvordan brukermedvirkning, bÄde for pasienten og pÄrÞrende, skal ivaretas.

DPS har et hovedansvar for Ä gi behandlingstilbud i et gitt geografisk omrÄde bÄde i akuttsituasjoner og pÄ bakgrunn av henvisninger. DPS skal ha tilgjengelige akuttjenester for vurdering og akuttbehandling gjennom dÞgnet, eventuelt i samarbeid med andre institusjoner der lokale forhold gjÞr det nÞdvendig. DPS kan organisere akuttjenestene i egne ambulante akutteam, men kan ogsÄ velge andre modeller.

MĂ„let for akuttjenestene er at:
‱ pasient/brukere vet hvor de kan fĂ„ hjelp nĂ„r de trenger akutt psykisk helsehjelp og akutt hjelp for alvorlige rusmiddelproblemer
‱ det er tilgang pĂ„ nĂždvendig akutthjelp av god kvalitet
‱ tjenestetilbudet er helhetlig med god samhandling innad i tjenesten og mellom spesialisthelsetjeneste og kommune

Det er et overordnet mÄl Ä redusere behovet for innleggelser i dÞgnavdeling og redusere behovet for bruk av tvang gjennom Ä tilby hjelp nÊrmere der pasienten bor og pÄ et tidligere tidspunkt i forlÞpet.

FormÄlet med ambulante akutteam er Ä tilby pasientene en behandling med minst mulig innvirkning pÄ dagliglivet, og som gjennomfÞres i samarbeid med pÄrÞrende og andre relevante personer i pasientens nettverk. I tillegg er formÄlet Ä redusere bruk av tvang, unngÄ unÞdvendige innleggelser og bidra til trygghet.

Kunnskapsgrunnlaget for ambulante akutteam er begrenset, og formÄlet med denne rapporten er Ä gi forelÞpige anbefalinger om ambulante akutteam ved DPS.

MÄlgruppen er i hovedsak distriktspsykiatriske sentre (DPS), men rapporten er relevant for pÄrÞrende, brukere og aktuelle samarbeidspartnere som fastleger, legevakt, andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester innen rus- og psykisk helsefeltet.