Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distrisktpsykiatriske sentre (DPS)

  Tema:Rapporter
  Utgiver:Helsedirektoratet
  Årstall:2014
  Antall sider:48
  Last ned PDF: Last ned PDF
  Bestill:Bestill

  Rapporten beskriver hvordan brukermedvirkning, både for pasienten og pårørende, skal ivaretas.

  DPS har et hovedansvar for å gi behandlingstilbud i et gitt geografisk område både i akuttsituasjoner og på bakgrunn av henvisninger. DPS skal ha tilgjengelige akuttjenester for vurdering og akuttbehandling gjennom døgnet, eventuelt i samarbeid med andre institusjoner der lokale forhold gjør det nødvendig. DPS kan organisere akuttjenestene i egne ambulante akutteam, men kan også velge andre modeller.

  Målet for akuttjenestene er at:
  • pasient/brukere vet hvor de kan få hjelp når de trenger akutt psykisk helsehjelp og akutt hjelp for alvorlige rusmiddelproblemer
  • det er tilgang på nødvendig akutthjelp av god kvalitet
  • tjenestetilbudet er helhetlig med god samhandling innad i tjenesten og mellom spesialisthelsetjeneste og kommune

  Det er et overordnet mål å redusere behovet for innleggelser i døgnavdeling og redusere behovet for bruk av tvang gjennom å tilby hjelp nærmere der pasienten bor og på et tidligere tidspunkt i forløpet.

  Formålet med ambulante akutteam er å tilby pasientene en behandling med minst mulig innvirkning på dagliglivet, og som gjennomføres i samarbeid med pårørende og andre relevante personer i pasientens nettverk. I tillegg er formålet å redusere bruk av tvang, unngå unødvendige innleggelser og bidra til trygghet.

  Kunnskapsgrunnlaget for ambulante akutteam er begrenset, og formålet med denne rapporten er å gi foreløpige anbefalinger om ambulante akutteam ved DPS.

  Målgruppen er i hovedsak distriktspsykiatriske sentre (DPS), men rapporten er relevant for pårørende, brukere og aktuelle samarbeidspartnere som fastleger, legevakt, andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester innen rus- og psykisk helsefeltet.

  image_print