Omsorg 2020


Vedlagt oversendes Omsorg 2020, som presenterer regjeringens prioriterte satsinger på omsorgsfeltet sammen med konkrete tiltak i oppfølgingen av Meld.St.29 (2012–2013) Morgendagens omsorg, jf. Innst. 447 (2012–2103) i et samlet dokument med praktiske opplysninger og oversikt over aktuelle samarbeidspartnere.

Dokumentet skal bidra til langsiktighet i vĂĄrt felles arbeid med ĂĄ styrke kapasiteten, kompetansen og kvaliteten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og fungere som et viktig grunnlagsmateriale for kommunene i planlegging, utvikling og drift av helse- og omsorgssektoren.

Omsorg 2020 presenteres samtidig med at regjeringen legger frem Meld.St.26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Sammen med Meld.St.19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter, gir dette et bilde av utfordringer, strategier og tiltak for en samlet helse- og omsorgstjeneste i kommunene.