Når sant skal sies om pårørendeomsorg (NOU 2011: 17)


NÃ¥r sant skal sies om pÃ¥rørendeomsorg – fra usynlig til verdsatt og inkludert

I denne NOU-en kan du lese om i hvilken grad og på hvilken måte familier med omfattende omsorgsoppgaver kan gis økonomisk kompensasjon når de utøver pleie og omsorg som kommunen ellers plikter å tilby etter den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven. Nou-en er fremlagt av Kaasa-utvalget, ledet av Karen Kaasa.

Utvalget har hatt en bred faglig kompetanse og har innenfor den tidsrammen som har vært til disposisjon innhentet kunnskap og erfaringer fra mange kilder, som brukerorganisasjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, forskningsmiljøer, brukere og fagfolk.

Utvalget har blitt kjent med historiene til mange pårørende som sliter tungt med alt for lite støtte og hjelp med sine omsorgsoppgaver. Videre har utvalget fått innblikk i alvorlig svikt på grunn av mangelfull oppfølging og kontroll, der bruker er blitt rammet av omsorgssvikt eller direkte overgrep. Helhetsbildet er imidlertid at pårørende som gir omsorg opplever det som meningsfylt, men at situasjonen også er ensom og at mange betaler med redusert helse.

Kaasa-utvalget kom enstemmig frem til en modell som best ivaretar sentrale hensyn. Modellen består av tre hovedgrep:

  • Utvidet pleiepengeordning med inntil 20 – 50 % pleiepenger til foreldre med barn under 18 Ã¥r som har alvorlige varige lidelser.
  • Ny og forsterket kommunal omsorgsstønad med nasjonale satser. Den foreslÃ¥tte ordningen
    skal erstatte dagens hjelpestønad og omsorgslønn.
  • Lovfestet pÃ¥rørendestøtte i kommunene med tiltak som verdsetter og inkluderer de  pÃ¥rørende og kvalitetssikrer tjenestene.