Jeg vil ikke stå utenfor


Hvilke faktorer opplever og erfarer personer med psykiske vansker som viktige for deltakelse i utdanning og arbeid?

Rapporten er utført av AFI-forsker Reidun Norvoll på oppdrag fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og publisert i februar 2012. Rapporten tar for seg arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. 31 personer fra ulike tiltak og stillinger som Fontenehuset, Kilden, Medarbeider med brukererfaring (MB) og erfaringskonsulenter har deltatt i 5 gruppeintervjuer. 20 kvinner og 11 menn med stor spredning i alder – men de fleste var mellom 30-50 år.

Følgende problemstillinger blir belyst: Hvilken betydning har utdanning og arbeid for personer med psykiske vansker? Hvilke utfordringer møter man i utdanning og arbeid? Hvilke faktorer har betydning for å komme i eller være i utdanning/arbeidsliv? Hva kan øke utdannings/arbeidsdeltakelsen? I hvilken grad kan stillinger som MB – medarbeider med brukererfaring og erfaringskonsulent bidra til økt arbeidsdeltakelse?

Arbeid skaper livskvalitet og sosial integrasjon – og er viktig for selvidentiteten. Slike kvaliteter gir motivasjon for å komme tilbake etter en sykdomsperiode. Man er til nytte og bidrar til et sosialt fellesskap. Den økonomiske situasjon kan ofte bli bedre – og gir en mulighet til å bli uavhengig av NAV. Arbeid og meningsfull aktivitet gir mestring og sosial status. Det handler om fleksibilitet For at flere mennesker med psykiske vansker skal ut i utdanning og arbeid handler det om holdningsendring, åpenhet og økt kunnskap. Det må finnes flere deltidsjobber og varierte veier til arbeid og aktivitet. Det bør utvikles ulike typer ordninger med kontaktpersoner/veiledere som kan støtte opp på skolen og i arbeidslivet, styrke de psykiske helsetjenestene om utdanning og arbeid og bygge ut likemannsressursene.

Det er viktig å se at brukere med psykiske lidelser er forskjellige. De gjenspeiler allmenne samfunnsmessige utfordringer i skole og arbeidsliv, men er sårbare. Derfor er empowerment og støtte til egenutvikling viktig. Rapporten understreker betydningen av endringer i skole og arbeidsliv for å redusere ”gapet”, samtidig som det bør være fokus på varierte tiltak på ulike nivå for å tilpasse bedringsprosessene på en god og individuell måte. Aktivitet og ordinært arbeid må sees i sammenheng. Skjermede tiltak eller ordinær jobb? I dag er det en stor faglig og arbeidspolitisk diskusjon om man bør satse på skjermede tiltak, kvalifisering før arbeidsutprøving eller kvalifisering på arbeidsplassen som i Supported Employment eller IPS – Individual Placement and Support. Beskrivelsene til brukere i denne rapporten peker på at dette er individuelle behov som må skreddersys, også på tvers av diagnoser. Man bør tilstrebe fleksible løsninger – som sikrer samtidighet eller to-sidighet i tilbudet. Samtidighet i behandling og attføring – at man jobber med grunnproblemer ifht det psykiske – og at man får tilbud om ulike varianter av arbeidsrettede tiltak.