Internasjonalt perspektiv pÄ psykisk helse og helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser


Rapportens hovedfokus er helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser og vansker. FormÄlet er bÄde Ä skissere retningen i tjenesteutviklingen i et internasjonalt perspektiv og Ä se om innhold i tjenestene og tilgjengelige indikatorer for ressursinnsats, tilgjengelighet og kvalitet pÄ tjenestene, gir oss et bilde av Norges posisjon. Rapporten er organisert i tre hoveddeler. Innledningsvis presenteres bakgrunnen for rapporten og kunnskap om forekomst av psykiske lidelser. Deretter skisseres internasjonale utviklingstrender i helsetjenester innen psykisk helse. Her inngÄr en oversikt over endringer i dÞgntilbudet innen psykisk helsevern i Norge fra 1950 fram til i dag og en beskrivelse av status i det lokalbaserte tilbudet i Norge, med hovedvekt pÄ kommunalt psykisk helsearbeid. Tredje del er viet internasjonale sammenligninger av helsetjenester innen psykisk helse.