Innovasjon i omsorg (NOU 2011: 11)


Denne NOU-en ser på innovative løsninger for å møte fremtidas omsorgsutfordringer, og er innstilt av Hagen-utvalget, ledet av Kåre Hagen. NOU-en setter ny pårørendepolitikk på dagsorden, og tar blant annet for seg tiltak for å bedre de pårørendes rolle i omsorgen.

Seks kjennetegn på den nye pårørendepolitikken er:

 • Synliggjøring
 • Likestilling
 • Fleksibilitet
 • Veiledning
 • Avlastning
 • Verdsetting

Metode: Integrasjon av pårørende i det velferdsstatlige ansvar og i praktisk tjenesteyting

Strategi: Tjenesteutvikling for bedre kvalitet (bottom up) Utvikle gode samspill mellom  profesjonelle og pårørendeiInnenfor institusjonelle rammer som utløser pårørenderessurser
Kompetanseutvikling av pårørende

Det er 3 overordnede mål gjennom målrettet bruk av lovgivning og økonomiske ordningerl:

 • At det omsorgsarbeidet som pĂĄrørende utfører ovenfor nære familiemedlemmer
  blir synliggjort og verdsatt som en viktig og nødvendig del av det samlede tilbudet
  av omsorgstjenester.
 • At de faktiske og potensielle ressurser som ligger i det nære sosiale nettverket rundt
  en bruker, faktisk blir mobilisert og benyttet i tjenesteytingen
 • At den pĂĄrørende og det profesjonelle apparatet rundt brukeren samhandler pĂĄ en
  komplementær måte, slik at den pårørendes bidrag utføres som en omsorgsfaglig
  fornuftig og integrert del av den samlede bistand overfor brukeren.