Innovasjon i omsorg (NOU 2011: 11)

  Tema:NOU
  Utgiver:Helse- og omsorgsdepartementet
  Årstall:2011
  Antall sider:184
  Last ned PDF: Last ned PDF

  Denne NOU-en ser på innovative løsninger for å møte fremtidas omsorgsutfordringer, og er innstilt av Hagen-utvalget, ledet av Kåre Hagen. NOU-en setter ny pårørendepolitikk på dagsorden, og tar blant annet for seg tiltak for å bedre de pårørendes rolle i omsorgen.

  Seks kjennetegn på den nye pårørendepolitikken er:

  • Synliggjøring
  • Likestilling
  • Fleksibilitet
  • Veiledning
  • Avlastning
  • Verdsetting

  Metode: Integrasjon av pårørende i det velferdsstatlige ansvar og i praktisk tjenesteyting

  Strategi: Tjenesteutvikling for bedre kvalitet (bottom up) Utvikle gode samspill mellom  profesjonelle og pårørendeiInnenfor institusjonelle rammer som utløser pårørenderessurser
  Kompetanseutvikling av pårørende

  Det er 3 overordnede mål gjennom målrettet bruk av lovgivning og økonomiske ordningerl:

  • At det omsorgsarbeidet som pårørende utfører ovenfor nære familiemedlemmer
   blir synliggjort og verdsatt som en viktig og nødvendig del av det samlede tilbudet
   av omsorgstjenester.
  • At de faktiske og potensielle ressurser som ligger i det nære sosiale nettverket rundt
   en bruker, faktisk blir mobilisert og benyttet i tjenesteytingen
  • At den pårørende og det profesjonelle apparatet rundt brukeren samhandler på en
   komplementær måte, slik at den pårørendes bidrag utføres som en omsorgsfaglig
   fornuftig og integrert del av den samlede bistand overfor brukeren.

   

   

  image_print