Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014-2017

  Tema:Rapporter
  Utgiver:Helsedirektoratet
  Årstall:2014
  Antall sider:56
  Last ned PDF: Last ned PDF

  Omtrent 500 mennesker dør årlig av selvmord i Norge. På oppdrag fra Helse- og
  omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet, i samarbeid med brukerorganisasjoner,
  profesjonsforeninger, praksisfeltet, kompetansemiljøer og andre direktorater, utarbeidet
  en handlingsplan for å forebygge selvmord og selvskading i perioden 2014–2017.

  Det overordnede målet er å redusere omfanget av selvmord og selvskading i befolkningen.
  Dette skal nås gjennom: God psykisk helse og mestring i befolkningen, redusert forekomst
  av selvmord og selvskading i risikogrupper, god oppfølging og ivaretakelse av etterlatte,
  pårørende og andre berørte, et kunnskapsbasert tjenesteapparat og kunnskapsbaserte
  strategier og tiltak.

  Planen peker på nye tiltak og viderefører og videreutvikler pågående arbeid. Det er viktig
  å se synergieffektene av iverksatte tiltak. 29 nye tiltak skal styrke innsatsen for å forebygge
  selvmord og selvskading, og øke kunnskapsgrunnlaget og kompetansen i tjenesteapparatet.
  Gjennomføring av planens ulike tiltak forutsetter at det avsettes midler i de årlige
  budsjettene.

  Planen kan utvides med nye tiltak i planperioden, i tråd med føringer i statsbudsjettet
  og Helse- og omsorgsdepartementets årlige tildelingsbrev til Helsedirektoratet.

  image_print