God kvalitet - trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten (Stortingsmelding nr. 10)


Med stortingsmeldingen ønsker de å trekke pasienter, brukere og pårørende mer aktivt inn i beslutninger om egen behandling og omsorgstilbud.

Det vektlegges en mer brukerorientert helse- og omsorgstjeneste, med økt satsing på systematisk kvalitetsforbedring, bedre pasientsikkerhet og færre uønskede hendelser. Tjenestene skal ha god kvalitet, være tilgjengelige innenfor forsvarlig ventetid, og tilbudene skal nå ut til alle, uavhengig av sosial bakgrunn og bosted. Pasienter og brukere skal bli bedre ivaretatt, sett og hørt. Det skal være aktiv medbestemmelse, som igjen kan bidra til et bedre resultat for pasienten og bedre utnyttelse av ressursene.

Sentrale tiltak i meldingen er:

  • Etablere et femĂĄrig nasjonalt program for pasientsikkerhet, der mĂĄlet er færre pasientskader, bedre kultur i arbeidet med pasientens sikkerhet, sterkere involvering av kommunene og tydeligere involvering av pasienter, pĂĄrørende og brukere.
  • Etablere permanent undersøkelsesenhet i Statens helsetilsyn, som rykker ut ved varsler om alvorlige hendelser.
  • Gjennomføre en bred utredning om samfunnets oppfølging av alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten. PĂĄrørende skal involveres i dette arbeidet.
  • Sende pĂĄ høring et forslag om lovendring for ĂĄ styrke pasienter og pĂĄrørendes rettsstilling i tilsynssaker.Gjennomføre et nasjonalt forsøk med kvalitetsbasert finansiering i spesialisthelsetjenesten, der en andel av bevilgningen gjøres avhengig av mĂĄloppnĂĄelse for bedre kvalitet og bedre sikkerhet.
  • Utvikle og publisere flere kvalitetsindikatorer og utrede etablering av et nasjonalt register for den kommunale helse- og omsorgstjenesten

(Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet)