God kvalitet – trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten (Stortingsmelding nr. 10)

  Tema:Stortingsmelding
  Utgiver:Helse- og omsorgsdepartementet
  Årstall:2012
  Antall sider:135
  Last ned PDF: Last ned PDF

  Med stortingsmeldingen ønsker de å trekke pasienter, brukere og pårørende mer aktivt inn i beslutninger om egen behandling og omsorgstilbud.

  Det vektlegges en mer brukerorientert helse- og omsorgstjeneste, med økt satsing på systematisk kvalitetsforbedring, bedre pasientsikkerhet og færre uønskede hendelser. Tjenestene skal ha god kvalitet, være tilgjengelige innenfor forsvarlig ventetid, og tilbudene skal nå ut til alle, uavhengig av sosial bakgrunn og bosted. Pasienter og brukere skal bli bedre ivaretatt, sett og hørt. Det skal være aktiv medbestemmelse, som igjen kan bidra til et bedre resultat for pasienten og bedre utnyttelse av ressursene.

  Sentrale tiltak i meldingen er:

  • Etablere et femårig nasjonalt program for pasientsikkerhet, der målet er færre pasientskader, bedre kultur i arbeidet med pasientens sikkerhet, sterkere involvering av kommunene og tydeligere involvering av pasienter, pårørende og brukere.
  • Etablere permanent undersøkelsesenhet i Statens helsetilsyn, som rykker ut ved varsler om alvorlige hendelser.
  • Gjennomføre en bred utredning om samfunnets oppfølging av alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten. Pårørende skal involveres i dette arbeidet.
  • Sende på høring et forslag om lovendring for å styrke pasienter og pårørendes rettsstilling i tilsynssaker.Gjennomføre et nasjonalt forsøk med kvalitetsbasert finansiering i spesialisthelsetjenesten, der en andel av bevilgningen gjøres avhengig av måloppnåelse for bedre kvalitet og bedre sikkerhet.
  • Utvikle og publisere flere kvalitetsindikatorer og utrede etablering av et nasjonalt register for den kommunale helse- og omsorgstjenesten

  (Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet)

   

  image_print