Byggje - bu - leve: Ein bustadspolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjoner (Stortingsmelding nr. 17)


Regjeringen (Stoltenberg II) la 8. mars 2013 fram en melding til Stortinget med tittelen «Byggje – bu – leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar».

Med meldingen ønsker regjeringen (Stotenberg II) å øke innsatsen overfor de som sitter nederst ved bordet. De varsler en ny nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, der de som ikke får dekket boligbehovene sine skal få hjelp.

 

 

 

 

Målet for bolig- og bygningspolitikken:

  • Boliger for alle i gode bomiljøer
  • Trygg etablering i eid og leid bolig
  • Boforhold som fremmer velferd og deltakelse
  • Godt utformet, sikre, energieffektive og sunne bygg
  • Bedre og mer effektive byggeprosesser

Det trengs flere boliger i Norge. Derfor skal byggeprosessene gjøres enklere og raskere. Samtidig vil regjeringa bidra til at de som har varige bolig- og finansproblemer får et trygt og godt hjem.

Staten skal ikke styre antall boliger som skal bygges, eller hvor høye boligprisene skal være. Men staten har et ansvar for å lage gode rammer for boligbygginga.

Det er et boligpolitisk mål at alle skal bo trygt og godt. Det må bygges nok boliger, og de må ha god kvalitet. Regjeringa vil ha enklere og raskere prosesser i bygginga – fra plan til ferdig bolig. Boligplanlegginga i og rundt de store byene skal også bli bedre.

Folk skal kunne etablere seg trygt i både eiet og leid bolig. Startlånet skal gjøre det mulig for også de med langvarige bolig- og finansieringsproblem å kjøpe seg en bolig. For mange er det å leie det beste alternativet. Regjeringa vil derfor gi leietakere tryggere boforhold og stimulere til mer boligutleie.

Forutsetningen for å møte utfordringene i boligmarkedet er gode. Lovverket og de økonomiske ordningene tar vare på innbyggernes interesser på markedet. Samtidig har kommunene handlingsrom til å føre en lokalt tilpassa boligpolitikk.