Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020)


Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. Denne strategien skal samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet.

Selv om de fleste bor godt i Norge i dag, gjelder ikke dette alle. Rundt 150 000 personer regnes som vanskeligstilte p√• boligmarkedet. Av disse mangler rundt 6200 et fast sted √• bo. De som ikke selv er i stand til √• skaffe seg en bolig og bli boende, skal f√• den hjelpen de trenger. Ingen skal m√•tte gj√łre seg fortjent eller kvalifisert til √• f√• hjelp. Alle m√• bo, og med riktig hjelp kan alle bo.

Rapporten gir en oversikt over politikkomr√•det, der ansvaret er fordelt p√• flere sektorer og forvaltningsniv√•er. Erfaring viser at samarbeid p√• tvers av sektorer og forvaltningsniv√•er er avgj√łrende for √• lykkes. Et godt samarbeid forutsetter at akt√łrene kjenner sin egen og andres rolle. Strategien skal derfor bidra til √• tydeliggj√łre ansvar, oppgaver og forventninger i det boligsosiale arbeidet. Strategien skal ogs√• sikre en mer koordinert bruk av de statlige virkemidlene slik at de i st√łrre grad bidrar til at vanskeligstilte p√• boligmarkedet f√•r en varig og stabil bosituasjon.

Rapporten er skrevet av 5 statsr√•der: Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminster; Robert Eriksson, Arbeids- og sosialminister; Bent H√łie, Helse- og omsorgsminister; Solveig Horne, Barne-, likestillings- og inkluderingsminister; og Anders Anundsen, Justis- og beredskapsminister.

Trykk her for engelsk versjon av rapporten.