Gå til hovedinnhold »

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distrisktpsykiatriske sentre (DPS)

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distrisktpsykiatriske sentre (DPS)

Bli den første som omtaler dette produktet

Availability: På lager

kr 1,00

Oversikt

Rapporten beskriver hvordan brukermedvirkning, både for pasienten og pårørende, skal ivaretas.

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distrisktpsykiatriske sentre (DPS)

Dobbelklikk på bildet for å se det i full størrelse

Zoom ut
Forstørre

Flere visninger

Detaljer

Rapporten beskriver hvordan brukermedvirkning, både for pasienten og pårørende, skal ivaretas. DPS har et hovedansvar for å gi behandlingstilbud i et gitt geografisk område både i akuttsituasjoner og på bakgrunn av henvisninger. DPS skal ha tilgjengelige akuttjenester for vurdering og akuttbehandling gjennom døgnet, eventuelt i samarbeid med andre institusjoner der lokale forhold gjør det nødvendig. DPS kan organisere akuttjenestene i egne ambulante akutteam, men kan også velge andre modeller. Målet for akuttjenestene er at: • pasient/brukere vet hvor de kan få hjelp når de trenger akutt psykisk helsehjelp og akutt hjelp for alvorlige rusmiddelproblemer • det er tilgang på nødvendig akutthjelp av god kvalitet • tjenestetilbudet er helhetlig med god samhandling innad i tjenesten og mellom spesialisthelsetjeneste og kommune Det er et overordnet mål å redusere behovet for innleggelser i døgnavdeling og redusere behovet for bruk av tvang gjennom å tilby hjelp nærmere der pasienten bor og på et tidligere tidspunkt i forløpet. Formålet med ambulante akutteam er å tilby pasientene en behandling med minst mulig innvirkning på dagliglivet, og som gjennomføres i samarbeid med pårørende og andre relevante personer i pasientens nettverk. I tillegg er formålet å redusere bruk av tvang, unngå unødvendige innleggelser og bidra til trygghet. Kunnskapsgrunnlaget for ambulante akutteam er begrenset, og formålet med denne rapporten er å gi foreløpige anbefalinger om ambulante akutteam ved DPS. Målgruppen er i hovedsak distriktspsykiatriske sentre (DPS), men rapporten er relevant for pårørende, brukere og aktuelle samarbeidspartnere som fastleger, legevakt, andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester innen rus- og psykisk helsefeltet.