Gå til hovedinnhold »

Publikasjoner

Vare 1 til 25 av totalt 26

per side
Side:
 1. 1
 2. 2

Rutenett  Liste 

Bruk synkende rekkefølge
 1. Sammenvevde liv - av Bente M. Weimand (pris LPP medlem)

  Sammenvevde liv - av Bente M. Weimand (pris LPP medlem)

  kr 40,00

  Avhandlingen handler om pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse, deres erfaringer, samt deres behov for støtte fra helsevesenet. Videre handler den om sykepleieres støtte til disse pårørende.

  Avhandlingen viste at pårørende opplevde en rekke store utfordringer og krav, som var knyttet til livet sammen med den i familien som hadde en alvorlig psykisk lidelse. De opplevde flere byrder, helsen deres var utsatt for sykdom, og mange kjente seg utslitt. De måtte balansere en rekke hensyn, og måtte foreta vanskelige valg på vegne av seg selv og andre. De kjempet med motstridende følelser og med tanker som trakk i ulike retninger. Les mer

 2. Informasjonsbrosjyre om LPP

  Informasjonsbrosjyre om LPP

  kr 0,00

  Brosjyre som inneholder generell informasjon, diverse tilbud og medlemsfordeler i LPP. Sendes portofritt Les mer
 3. LPPs rådgivningskort

  LPPs rådgivningskort

  kr 0,00

  Visittkort der det står informasjon om de forskjellige rådgivningstjenestene som LPP tilbyr. Bunke m/100 kort Sendes portofritt Les mer
 4. Omsorg 2020

  Omsorg 2020

  kr 1,00

  Omsorg 2020 presenterer regjeringens prioriterte satsinger på omsorgsfeltet sammen med konkrete tiltak i oppfølgingen av Meld.St.29 (2012–2013) Morgendagens omsorg, jf. Innst. 447 (2012–2103) i et samlet dokument med praktiske opplysninger og oversikt over aktuelle samarbeidspartnere. Les mer
 5. Pårørende og ACT-team

  Pårørende og ACT-team

  kr 1,00

  Som en del av ACT-evalueringen i Norge har det vært gjennomført en delstudie om pårørende og ACT. Denne delstudien har undersøkt pårørendes erfaringer med hvordan brukerne og de selv er blitt ivaretatt, samt teamenes erfaringer med å samarbeide med pårørende. Delen om pårørendes erfaringer er gjennomført som et samarbeid mellom FOU-avdeling psykisk helsevern ved Ahus, og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) Les mer
 6. Barn som pårørende (rundskriv)

  Barn som pårørende (rundskriv)

  kr 1,00

  Rundskrivet omhandler blant annet bestemmelser i helsepersonelloven (§ 10a) og spesialisthelsetjenesteloven (§ 3-7a) som regulerer helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende og pålegger alle helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten å ha barneansvarlig personell. Rundskrivet er ment som en veileder for helsepersonell som har plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende Les mer
 7. Rundskriv: Helsepersonelloven med kommentarer

  Rundskriv: Helsepersonelloven med kommentarer

  kr 1,00

  Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten samt tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten. Les mer
 8. Rundskriv: Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften

  Rundskriv: Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften

  kr 1,00

  Lovens formål er å sikre at etablering og gjennomføring av psykisk helsevern skjer på en forsvarlig måte og i samsvar med grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Formålet er videre å sikre at de tiltakene som er beskrevet i loven, tar utgangspunkt i pasientens behov og respekten for menneskeverdet. Les mer
 9. Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distrisktpsykiatriske sentre (DPS)

  Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distrisktpsykiatriske sentre (DPS)

  kr 1,00

  Rapporten beskriver hvordan brukermedvirkning, både for pasienten og pårørende, skal ivaretas. Les mer
 10. Folkehelsemeldingen — Mestring og muligheter (Stortingsmelding 19 (2014-2015))

  Folkehelsemeldingen — Mestring og muligheter (Stortingsmelding 19 (2014-2015))

  kr 1,00

  Her presenterer regjeringen strategier for å styrke folkehelsearbeidet og legge til rette for sunne helsevalg. Regjeringen vil utvikle en folkehelsepolitikk som skaper muligheter for hver enkelt av oss til å ta ansvar for egen helse. Psykisk helse skal integreres som en likeverdig del av folkehelsearbeidet, arbeidet med livsstilsendring skal få en ny og mer positiv vinkling og det skal utvikles en moderne eldrepolitikk med vekt på aktivitet og deltakelse. Regjeringen vil styrke samarbeidet på tvers av sektorer for å skape et samfunn som fremmer helse og trivsel. Hensynet til befolkningens helse skal få større plass i steds-, nærmiljø- og lokalsamfunnsutviklingen. Det skal settes i gang et utviklingsarbeid i samarbeid med kommunesektoren med sikte på å etablere et program for folkehelsearbeid i kommunene med vekt på psykisk helse og rusforebyggende arbeid. Metoder og verktøy til bruk i folkehelsearbeidet er en viktig del av innsatsen, for eksempel kommunehelseprofiler, faglig støtte til kommunene og bedre koordinering av statlige føringer. Det skal legges til rette for systematisk utvikling og bruk av forskningsbasert kunnskap i folkehelsearbeidet. Det krever gode helseanalyser, forskning, evalueringer og kunnskapsoppsummeringer. Les mer
 11. Rom for alle — En sosial boligpolitikk for framtiden (NOU 2011:15 )

  Rom for alle — En sosial boligpolitikk for framtiden (NOU 2011:15 )

  kr 1,00

  Utvalget har her drøftet og gitt anbefalninger på hvordan sentrale oppgaver i den sosiale boligpolitikken skal møtes i årene fremover. Les mer
 12. Med åpne kort - Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene (NOU 2015:11)

  Med åpne kort - Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene (NOU 2015:11)

  kr 1,00

  Ved kongelig resolusjon 21. juni 2013 ble det oppnevnt et utvalg for å utrede hvordan samfunnet bør følge opp alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenestene. I mandatet ble utvalget bedt om å foreta en bred utredning av hvordan samfunnet bør følge opp alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenestene. Utvalget har vurdert mange relevante ordninger og involverte aktører, men har også måttet foreta avgrensinger i dette svært omfattende feltet. Mandatet gjelder i første rekke oppfølging av alvorlige hendelser. Utvalget har i noen grad også sett på arbeidet med pasient- og brukersikkerhet fordi utvalget mener det er en nær sammenheng mellom oppfølging av hendelser som har skjedd og forebygging av nye hendelser. I tilleggsmandatet ble det angitt noen spesifikke problemstillinger som utvalget også har vurdert. Utvalget legger med dette fram sin utredning med forslag til lovendringer og andre tiltak. Utvalget peker også på muligheter for forbedring innenfor de gjeldende regler og ordninger. Les mer
 13. Verveblokk

  Verveblokk

  kr 0,00

  Verveblokk med ca. 50 sider i en blokk. Sendes portofritt Les mer
 14. Internasjonalt perspektiv på psykisk helse og helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser

  Internasjonalt perspektiv på psykisk helse og helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser

  kr 1,00

  Utsolgt

  Rapportens hovedfokus er helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser og vansker. Formålet er både å skissere retningen i tjenesteutviklingen i et internasjonalt perspektiv og å se om innhold i tjenestene og tilgjengelige indikatorer for ressursinnsats, tilgjengelighet og kvalitet på tjenestene, gir oss et bilde av Norges posisjon Les mer
 15. Sammenvevde liv - av Bente M. Weimand (pris ikke medlem)

  Sammenvevde liv - av Bente M. Weimand (pris ikke medlem)

  kr 50,00

  Avhandlingen handler om pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse, deres erfaringer, samt deres behov for støtte fra helsevesenet. Videre handler den om sykepleieres støtte til disse pårørende.

  Avhandlingen viste at pårørende opplevde en rekke store utfordringer og krav, som var knyttet til livet sammen med den i familien som hadde en alvorlig psykisk lidelse. De opplevde flere byrder, helsen deres var utsatt for sykdom, og mange kjente seg utslitt. De måtte balansere en rekke hensyn, og måtte foreta vanskelige valg på vegne av seg selv og andre. De kjempet med motstridende følelser og med tanker som trakk i ulike retninger. Les mer

 16. Jubileumsbok: Om å ta pårørende på alvor - PIO-senteret 5 år

  Jubileumsbok: Om å ta pårørende på alvor - PIO-senteret 5 år

  Vanlig pris: kr 248,00

  Spesialpris kr 100,00

  PIO-senteret markerer sitt 5-års jubileum med boka «Om å ta pårørende på alvor».
  I boka oppsummerer de sin virksomhet og status for pårørendefeltet. Pårørendes erfaringer og perspektiver belyses gjennom portrettintervjuer med enkeltpersoner og familier som forteller sine livshistorier. Fagfolk og forskere som professor Arne Holte og dr. jur. Alice Kjellevold m.fl. er også intervjuet, og boka inneholder en kunnskapsstatus på pårørendefeltet.
  PIO-senteret håper boka kan bidra til en mer offensiv satsning på pårørende i helse- og omsorgsfeltet. Les mer
 17. Sammen om mestring

  Sammen om mestring - veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

  kr 1,00

  Tema: Psykisk helsearbeid i kommunen, Behandling av rusmiddelproblemer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Psykisk helsevern, Psykisk helse og rus

  Utgiver
  : Helsedirektoratet, Avdeling for psykisk helse og rus
  År: 2014
  Antall sider: 152
  IS-nummer: IS-2076
  Målgruppe: Tjenesteutøvere og ledere i kommunen og spesialisthelsetjenesten, politisk og administrativ ledelse, andre tjenester og aktører som har kontakt med målgruppen og brukere og pårørende.

  Veilederen legger særlig vekt på at:
  - psykisk helse og rus ses i sammenheng
  - bruker- og mestringsperspektivet bør styrkes
  - det samarbeides for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester.

  Hva gir veilederen svar på?
  - Beskriver tjenestene, peker på utfordringer og muligheter
  - Skisserer hvordan tjenestene kan tilrettelegge for gode bruker- og pasientforløp
  - Understreker betydningen av forebyggende arbeid og inkluderende lokalsamfunn
  - Klargjør lovgrunnlaget
  - Angir sentrale aktører
  - Besvarer «ofte stilte spørsmål»
  - Gir råd og anbefalinger.

  Veilederen kan også lastes ned gratis HER.

  Les mer
 18. Alternativer til tvang I - Sett fra et bruker- og fagperspektiv

  Alternativer til tvang I - Sett fra et bruker- og fagperspektiv

  kr 1,00

  Ressursheftet Alternativer til tvang I, er laget av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Ressurshefte oppsummerer brukernes forslag fra mennesker som selv har opplevd tvang. Heftet er ment å være en håndsrekning til tjenesteutøvere i vanskelige situasjoner, ved å gi forslag til hvordan vi kan fremme økt frivillighet og mindre tvang.

  Heftet viser også til Recovery-tradisjonen. Recovery gir et alternativ perspektiv på psykiske problemer og behandling, enn den tradisjonelle sykdomsforståelsen som preger dagens sykehusbehandling.

  Heftet er skrevet av Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum. Les mer
 19. Pårørendes rettigheter for helsepersonell

  Pårørendes rettigheter - en oversikt for helsepersonell i den psykiske helsetjenesten og rustiltak

  kr 1,00

  Brosjyren gir en oversikt over pårørendes rettigheter og hvilke plikter helsepersonell har overfor pårørende av pasienter med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Les mer
 20. Pårørendes rettigheter - informasjon til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer

  Pårørendes rettigheter - informasjon til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer

  kr 1,00

  Brosjyren gir informasjon om rettighetene til pårørende for pasienter med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Les mer
 21. Stortingsmelding 29: Morgendagens omsorg

  Stortingsmelding 29: Morgendagens omsorg

  kr 1,00

  Morgendagens omsorg, Meld. St. 29, omhandler den nye pårørendepolitikken – «en moderne pårørendepolitikk». Dette er regjeringens presentasjon av «Programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk 2014-2020.» Les mer
 22. Stortingsmelding 26: Fremtidens primærhelsetjeneste - Nærhet og helhet

  Stortingsmelding 26: Fremtidens primærhelsetjeneste - Nærhet og helhet

  kr 1,00

  Fremtidens primærhelsetjeneste -nærhet og helhet, Meld. st. 26, omhandler en helhetlig helse- og omsorgstjeneste. Regjeringen vil skape en sammenhengende helse- og omsorgstjeneste med helsepersonell som arbeider i flerfaglige team. Dette vil kreve økt kompetanse og bedre ledelse. – Vi har mange kommunale helse- og omsorgstjenester som er gode hver for seg. Men tjenestene er for oppstykket og helheten mangler. Det rammer særlig dem med sammensatte behov. Med denne stortingsmeldingen legger regjeringen frem en plan for å skape en helhetlig helse- og omsorgstjeneste i kommunen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Les mer
 23. Stortingsmelding 17: Byggje-bu-leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar

  Stortingsmelding 17: Byggje-bu-leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar

  kr 1,00

  Regjeringen (Stoltenberg II) la 8. mars 2013 fram en melding til Stortinget med tittelen «Byggje – bu – leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar». Med meldingen ønsker regjeringen (Stotenberg II) å øke innsatsen overfor de som sitter nederst ved bordet. De varsler en ny nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, der de som ikke får dekket boligbehovene sine skal få hjelp. Les mer
 24. Bruker spør bruker om ACT

  Bruker spør bruker om ACT

  kr 1,00

  Bruker Spør Bruker om ACT Dette prosjektet er en del av den nasjonale forskningsbaserte evalueringen av ACT-team som mottar støtte fra Helsedirektoratet. Les mer
 25. Bolig for velferd

  Bolig for velferd

  kr 1,00

  Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020) Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. Denne strategien skal samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Forsiden på nasjonal strategi for boligsosialt arbeid. Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. Denne strategien skal samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Les mer

Vare 1 til 25 av totalt 26

per side
Side:
 1. 1
 2. 2

Rutenett  Liste 

Bruk synkende rekkefølge