Tvangslovutvalget: utredning av behov for endringer i tvangslovgivningen i helse- og omsorgssektoren

Nå har endelig arbeidet med Lovutvalget startet!

VI er stolt over å ha fått en dyktig representant fra LPP, Vibeke Erichsen,med i dette viktige arbeid!megafono

Reglene for bruk av tvang i helse- og omsorgsektoren er samlet i fire regelsett: psyksk helsevernloven, pasient- og brukerrettighetsloven (kap. 4A: tvungen somatisk helsehjelp til bl.a. demente), helse- og omsorgstjenestelovens (kap. 9: tvang overfor psykisk utviklingshemmede) og rusmiddelavhengige (kap.10: tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige).

Ulikhetene mellom lovsettene har lenge vært begrunnet i ulike fag-tradisjoner og tilnærminger til de ulike målgruppene.

For første gang skal alle regelverkene sees på under ett og sammenlignes, med sikte på å avdekke uhensiktsmessige forskjeller mellom de ulike regelsettene, samt peker på de gråsoner som skaper usikkerhet blant fagpersonell, brukere og pårørende.

For to dager siden så ble det introduksjonsmøte gjennomført og selve Helseministeren tok turen innom for å innlede arbeidet offisielt.

Neste møte kommer til å avholdes allerede 19-20.September i Bergen.

Vi gleder oss til å følge med på utviklingen videre!

 

Print Friendly
Del på: