LPP Oslo utlyser en tilskuddsordning for bydelene i Oslo

LPP Oslo utlyser nå en tilskuddsordning for bydelene i Oslo. Bakgrunnen er en gave på 1 000 000,- til pårørendearbeid i Oslo, som Sjur Thomas Borgen ga til LPP Oslo. Borgen ønsker med gaven å etablere en tilskuddsordning rettet mot Oslos bydeler med det formål å ivareta og inkludere pårørende i det psykiske helsearbeidet. Borgens overordnede mål med ordningen er å stimulere til prosjekter og aktiviteter som kan bedre livssituasjonen til brukere og deres pårørende og som er i tråd med nasjonale føringer på pårørendefeltet.

Retningslinjer for tilskuddsordningen:
Tiltakene det søkes støtte til kan ha enten pårørende eller ansatte som målgruppe. Ordningen utlyses en gang i året.

Hva kan det søkes støtte til?
Prosjekter og aktiviteter som har til formål å ivareta og inkludere pårørende i det psykiske helsearbeidet til beste for brukeren og hans/hennes familie.

Eksempel på tiltak som retter seg mot pårørendes egne behov og helse:

•    Tiltak som kan bidra til å avlaste pårørende
•    Kurs i belastningsmestring for pårørende
•    Kurs i grensesetting og kommunikasjon
•    Etablere ordninger for kunnskapsformidling til bruker og pårørende, problemløsning av atferdsproblem, familiestøtte og krisehåndtering.
•    Tiltak som tilgodeser barn som pårørende

Eksempel på tiltak som retter seg mot ansatte:

•    Utarbeide og holde kurs for ansatte i pårørendesamarbeid
•    Etablere ordninger og rutiner for støtte, veiledning og rådgivning av pårørende som har omsorg for psykisk syke
•    Tiltak som godskriver pårørendes kunnskap og erfaringer – hvordan dette kan nyttiggjøres av tjenesteapparatet
•    Innføring av nettverksmøte som metode i det psykiske helsearbeidet

Tiltak som er planlagt videreført i ordinær drift ved tiltaksperiodens slutt vil bli prioritert.

PIO-senteret kan bidra som samarbeidspartner i tiltakene.

Søknaden må inneholde:
•    Informasjon om søker: Navn på bydel, avdeling og ansvarlig leder og prosjektansvarlig
•    Tittel på prosjektet – som er beskrivende for mål og innhold
•    Beskrivelse av prosjektet: Mål (målgruppe), metodikk, forventet nytteverdi, plan for implementering, overføringsverdi, hvordan prosjektet skal evalueres.
•    Budsjett for hele prosjektet. Det skal redegjøres for annen finansiering og egenfinansiering.
•    Søknadssum – det forutsettes at det søkes midler til hele prosjektet samlet. Det innvilges midler fortrinnsvis kun en gang til samme formål.

Krav til rapportering: Det skal foreligge en kort statusrapport for prosjektet årlig, samt sluttrapport inkl. evaluering. Rapporten skal inneholde revidert regnskap.

Søknaden vil bli behandlet av Sjur-fondets styre: Styreleder Inger Hagen, bydelsrepresentant Gerd Harriet Lindeberg, advokat Helge Hjort, pårørenderepresentant Anne-Kristin Hegdal

Søknaden stiles til:
LPP Oslo, Hammersborg torg 3, 0179 Oslo.

Søknadsfrist: 1. mars 2015

For mer informasjon, kontakt Inger Hagen, daglig leder LPP Oslo

Print Friendly
Del på: