Høring- Veileder om pårørende i helse-og omsorgstjenesten (16/16484)

Høringssvar  – Veileder om pårørende i helse- ogomsorgstjenesten (16/16484)

Tidligere i dette året har Helsedirektoratet sendt ut på høring den nye Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. 

Veilederen handler om involvering av og støtte til pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasienten eller brukerens diagnose, og inkluderer eldre, voksne, barn og ungdom som pårørende. Denne nye veileder er tenkt ut som et konkret, operativt verktøy som skal klargjøre pårørendes rolle i møte med helsepersonell. Denne representerer et tiltak innenfor «Programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk», som Helsedirektoratet forvalter på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, forankret i Stortingsmelding 29 (2012-2013), Morgendagens omsorg.

Den henvender seg til alle ansatte i kommunen og i spesialisthelsetjenesten,inkldert ansatte i fengsler, private virksomheter og avtalespesialister.

Ansvaret for dens implementering er satt til ledelsen og fagansvarlige hos hver enkelt institusjon.

 

Målet med høring:

Helsedirektoratet ønsket spesielt noen tilbakemelding på:

1) Det faglige innholdet

2) Områder som er utelatt eller burde vært mer omtalt

3) Generell lesbarhet og brukervennlighet

 

Status idag:

Høringsinnspill er nå stengt og en utkast ligger klar.

Du kan lese utkasten på https://helsedirektoratet.no/horinger/veileder-om-parorende-i-helse-og-omsorgstjenesten#høringsbrev

Du kan lese LPP sitt Høringssvar til den nye Veileder om pårørende i helse- ogomsorgstjenesten (16/16484) på følgende link:

horingssvar-veileder-om-parorende-i-helse-og-omsorgstjenesten01

Print Friendly
Del på: