akuttnettverkssamling 2016

AKUTTNETTVERKSSAMLINGEN, HØSTEN 2016

 Akuttnettverket er et nettverk av akuttavdelinger, akutt-team og andre akuttenheter innen psykisk helsevern for barn/ungdom og for voksne, samt brukergrupper og forskningsmiljøer.

Nettverkets eies av de regionale helseforetakene og drives for akuttpsykiatriske tjenester i psykisk helsevern. Formålet er evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i de akuttpsykiatriske tjenestene. Akuttnettverket er samarbeid mellom ansatte ved  akuttenheter (avdelinger/team)  og  brukerorganisasjoner. (www.akuttnettverket.no)

24. og 25 Oktober gikk den siste av de to årlige nettverkssamlingene av staben og LPP var svært godt representert der. Temaet for høstens samlingen har vært “SAMHANDLING OM DE AKUTTPSYKIATRISKE TJENESTER: Fra ensidighet til gjensidighet”. Samhandling om de akuttpsykiatriske tjenester oppleves ofte som mangelfullt av brukerne. Under denne samlingen, ønsket akuttnettverket å fokusere på kvalitetsarbeid knyttet til samhandling, sett i lyset av ulike perspektiver og erfaringer.

img_20161025_114149

 

 

 

 

 

 

 

 

Tre lokallagsledere fra LPP tok turen til Holmen Fjordhotell for å delta på dette.

Disse ivrige damer har vært med på nettverkets arbeid over lang tid og har aktivt bidratt til organisering av selve nettverkssamlingene.

LPP sentralt var også representert: sekretariatet bistod med informasjonsmateriell og media dekning, mens daglig leder holdt et av dagens fremste innlegg om utvikling av samarbeid med pårørende i akuttfasen.

 

img_20161025_114222

 

 

 

 

 

 

 

 

Akutten sett gjennom de pårørendes briller.

Vi har spurt lederen for LPP Grimstad/Aust-Agder, Anna Margrethe Andersen, litt om hennes erfaring med akuttnettverket.

  1. Hvor lenge har du vært med i akuttnettverket?

Jeg har vært med siden våren 2010, så det er nå vel 6 år.

  1. Kan du peke på noen vesentlige endringer i den perioden du har vært her?

Det er tydelig at akuttnettverket har blitt mer bevisst på nettopp brukere og pårørendes situasjon og behov. Det opplever jeg som hånd-i-hanske. Hvis ikke tjenesteyterne forstår brukere og pårørendes behov, kommer vi aldri i mål med å bedre livssituasjon og tjenesteyting.

Nettverket involverer oss pårørende og brukere stadig i sitt arbeid, både på et system og individnivå. Over 40% av medlemmer i Rådet, som legger føringer og organiserer  akuttnettverkets arbeid, er brukere eller pårørende. Når andelen er så høy, så er det tydelig at dette er et helt bevisst valg for å synliggjøre viktigheten av brukermedvirkning i forhold til selve utvikling av tjenestene.

 

  1. Hvordan er pårørendeperspektivet ivaretatt under dette arbeid?

Vi i Rådet har alltid bruker- og pårøredeperspektivet det i ryggmargen. Vi har det med oss og vi løfter det opp i forhold til de ulike temaene. Vi får  anerkjennelsen i arbeidsgruppa og opplever at våre synspunkt blir lagt vekt på. Når det gjelder de ulike prosjekter nettverket samarbeider om, så er det alltid  med brukerrepresentanter. Som oftest både  bruker og pårørende nettopp for å sikre at begge perspektivene  bli ivaretatt. Dette er nå også i tråd med de nasjonale føringer. Det merkes at de siste 5 årene har fokuset på brukermedvirkningen økt. Samtidig, har også pårørende fått en større grad av involvering. Vi er tatt med ofte som «sekundære» brukere, som et viktig tilleggs-perspektiv.

  1. Hvilken rollen har LPP hatt i forbindelse med dette arbeidet?

Vår rollen er å fronte pårørendes stemme og pårørendes behov i forhold til akutt. At pårørende blir sett, hørt, forstått og tatt vare på.

 

  1. Er det noen spesielle temaer eller fokus de har hatt i løpet av disse årene? Hvis ja, hvilken?

 Fokusområdene har vært:

– Utarbeide forslaget til veileder for ambulante tjenester.

-Skjermings prosjekt: Hvordan skal skjermingen gjennomføres, hvordan og ev. hvorfor? Dette er et prosjekt som har gått over langt tid og er enda ikke ferdig pga. prosjektets kompleksitet og mange ulike meninger.

-Prosjekt:Kvalitet standarder for akutt- psykiatriske tjenester for barn og unge.

-Pilotprosjekt: Kvalitet standarder i akuttenheter, voksenpsykiatri.

 

  1. Hva tenker du om veien videre?

Det jeg synes er veldig positivt med akuttnettverket er utgangspunktet. Man går ut fra en tanken om å forbedre  tjenestene. Man ser på hva som gjøres riktig og hva kan vi gjøre bedre.

 

Tusen takk til dere for viktig innsats!

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly
Del på: